А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ Ы ь Э Ю Я        
VENÄJÄNKIELEN PERUSSANASTO
Liittyy aineistoon, joka on osoitteessa www.ahjos.net/kielet/
Venäjäksi Suku Latinalaisin kirjaimin Suomeksi
m/f/n z = soinnillinen s, shtsh =pitkä suppea suhuäänne (t ei äänny)
sh = tavallinen suhuäänne, zh = soinnillinen suhuäänne
aksentti osoittaa painon, heittomerkki (') pehmennysmerkin
Apusanoja:
а a entä, ja (myös: mutta)
вот vot (kas) tässä
Вот и суббота. Vot i subbóta. Ja niin on lauantai.
вообще voobshtshé ylipäänsä, kaiken kaikkiaan
ведь ved' -han, -hän
 Ведь это дорога в аэропорт? Ved' éto doróga v aeropórt? Tämä tiehän vie lentokentälle - vai kuinka?
весь, вся, всё ves', vsja:, vsjo: koko (yksikön muodot)
все vsje: kaikki (monikko)
всё vsjo: kaikki (neutrimuoto "alles", ei monikko)
да da kyllä
Да? da? Niinkö?
даже dázhe jopa, vieläpä
довольно dovól'no melko (myös: riittää)
друг друга drug drúga toinen toistaan, toisiansa
  друг drug   ystävä
если ésli jos
ещё [jishó] vielä, edelleen, lisäksi
Жаль f zhál' Sääli!
же (ж) zhe  -han, -hän
значит znátshit siis
и i ja
и... и… i… i… sekä … että …
или íli tai
или же íli zhe tai sitten
кажется kázhetsja kaiketikin
какой-то kakój-to joku, jokin (tietty); taipuu kuten adjektiivi
конечно [канешно] kanéshno tietysti
который kotórij joka (taipuu pääsanansa mukaan)
может быть mózhet bit' ehkä, saattaa olla, mahdollisesti
не ne kieltopartikkeli, aina kiellettävän sanan edessä
нет njet ei, ei ole, myös lauseen sisäinen kieltosana,
kun jotakin ei ole ollenkaan olemassa:
  У меня нет слов. U menjá njet slov. Olen sanaton
ни ... ни ... ni … ni … ei … eikä …
нисколько niskól'ko ei ollenkaan, ei yhtään
ничего [nitshevó] ei mitään
но no vaan, mutta, kuitenkin
ну nu no
Ну что. Nu shto. No niin.
оба, обе óba (óbe, jos molemmat f) molemmat
очень ótshen' vahvikesana: oikein, erittäin
родной rodnój oma, synnyin-, koti-, rakas
потому potomú siksi, sen vuoksi
  потому что potomú shto siksi että, koska
пожалуй pozháluj ehkä, kaiketi
по-моему po-mójemu mielestäni
правда právda totta (myös: totuus, tosin)
Прекрасно! prekrásno! Erinomaista!
разве rázve tokko, todellako?
свой, своя, своё, свои svoj, svojá, svojó, svoí oma, -nsa, -nsä
сначала ... а потом ... snatshála … a potóm … aluksi …. sitten …
совершенно  sovershenno aivan, täysin
Совершенно верно! Sovershénno vérno! Aivan oikein!
совсем sovsém aivan
  Это совсем близко. Èto sovsém blízko. Se on aivan lähellä.
совсем не sovsém ne ei ollenkaan, ei lainkaan
к сожалению k sozhaléniju [ksa zhi leniju] valitettavasti
так tak näin, niin, sillä tavalla
такой takój sellainen
также tákzhe lisäksi, myös
тоже tózhe myös, -kin
тогда togdá silloin, siinä tapauksessa
только tól'ko vasta, vain
  не только … но и … ne tól'ko … no i …   ei ainoastaan … vaan myös …
тот, та, то tot, ta, to se, tuo
тот самый ... tot sámij ... se nimenomainen ..., juuri se ...
те te ne, nuo
эти éti nämä
этот étot tämä (pääsana maskuliini)
это éto tämä (pääsana neutri)
tämä on, se on, nämä ovat
(muodollinen subjekti, taipumaton)
Kysymyssanoja:
Зачем? Zatshem? Miksi?
как kuinka?
   Ну как? Nu kak? No, miltä näyttää?
какой, какая,  kakój, kakája, millainen? mikä? mitkä (niistä)?
      какое, какие       kakóje, kakíe myös: monesko?
Какой автобус идёт в порт? Kakój avtóbus idjót v port? Mikä bussi menee satamaan?
Какой он человек? Kakój on tshelovék? Minkälainen ihminen hän on?
Какая у него семья? Kakája u [nevó] sem'já? Minkälainen perhe hänellä on?
Как вы думаете? Kak vi dúmaete? Mitä luulette?
Как это понять? Kak éto ponját? Miten se pitäisi ymmärtää?
Как он знает языки? Kak on znájet [jizikí]? Minkälainen kielitaito hänellä on?
Как мы уже знаем, ... Kak mi uzhé znajem, … Kuten jo tiedämme, …
который? kotórij kumpi, mikä (myös: joka)
Кто? Kuka? (nominatiivi)
Кто это? Это Лена и Пекка. Kto eto? Eto Lena i Pekka.  Kuka tuo on? Ketä nämä ovat? 
   Это ты? Éto ti? Sinäkö tässä olet?
   А это кто? A éto kto? Entä kuka tämä on?
Kto вы? Kto vi? Mikä olette ammatiltanne/kansallisuudeltanne?
Кто он/она? Kto on/oná? Mikä hän on ammatiltaan/kansallisuudeltaan?
Кто где был? Kto gde bil? Kuka missäkin on ollut?
Кто такой Вадим? Kto takój Vadím? Kuka (sellainen) Vadim on? (mies)
Кто такая Ирина? Kto takája Irína? Kuka (sellainen) Irina on? (nainen)
Кто такие Вадим и Ирина? Kto takíe Vadím i Irína? Keitä (sellaiset) Vadim ja Irina ovat?
Кого? [Kavó:]? Ketä? Keitä? (akkusatiivi)
Кого нет? [Kavó:] njet? Ketä ei ole?
Кого она хорошо знает? [Kavó:] oná horoshó znájet? Ketkä hän hyvin tuntee?
  Он хорошо знает тебя, нас, Пекку и дедушку. … sinut, meidät, Pekan ja vaarin. 
С кем? S kem? Kenen kanssa?
   с Вадимом и с Леной s Vadímom i s Lénoj Vadimin ja Lenan kanssa
Куда? в, на kudá? Minne? 
Куда ты звонишь? Kudá ti zvonísh'? Minne soitat?
Я звоню в Россию,  Ja zvonjú v Rossíju, Soitan Venäjälle, 
  в Москву.    v Mockvú.   Moskovaan.
Куда у тебя билет? Kudá u tebjá bilét? Minne sinulla on lippu?
Куда он поедет и когда? Kudá on poédet i kogdá? Minne hän lähtee ja koska?
Кто куда идёт? Kto kudá idjót? Kuka minnekin on menossa?
На чём? Na tshjom? Millä kulkuneuvolla? (prepositionaali) 
На автобусе Na avtóbuse Linja-autolla.
Почему? potshemú? Miksi?
сколько? skól'ko? Kuinka paljon? Montako?
Чего нет? [tshevó] njet? Mitä ei ole? 
что...? [shtó] Mikä...? Mitä...? (nominatiivi = akkusatiivi)
Что нового? [shtó nóvova]? Mitä uutta?
Что ты! [shtó] ti! Älä nyt! Eihän toki!
Что зто? Это ... Shto eto? Eto ... Mikä tämä on? Se on ...  
Что это за .... ? Это ... Stho eto za ...? Eto ... Mikä/minkälainen ... tämä on? Se on ...
  А что? A shto? Miksi kysytte?
  А это что за дом? A éto shto za dom? Entä mikä talo tuo on?
Что с машиной? Shto s mashínoj? Mikä autossa on vikana?
Что с тобой? Shto s tobój? Mikä sinulla on (hätänä)?
Что с вами? Shto s vámi? Mikä teidän on?
Что это такое? Shto éto takóe? 1) Mitä tämä merkitsee? 
2) Mikä tämä/tuo oikein on?
Что такое ... ? Shto takóe …? 1) Mitä tarkoittaa …?
elottomat aina neutrimuodossa! 2) Mikä on / Mitä ovat … ?
Что у него есть и Shto u [nevó] est' i Mitä hänellä on ja …
  чего у него нет?    [tsevó] u [nevó] njet?    mitä häneltä puuttuu?
Это чей билет? Èto tshej biljét? Siis kenen lippu?
   Это билет Пекки. Éto bilet Pekki.   Se on Pekan lippu.
С чем? S tshem? Minkä kera/kanssa?
Persoonapronominit: nom, akk, gen
dat, instr, prep
я, меня, меня ja, menjá, menjá minä, minut, minun
мне, со мной mne, so mnój minulle, minun kanssani
ты, тебя, тебя ti, tebjá, tebjá sinä, sinut, sinun
тебе, с тобой tebé, [stobój] sinulle, sinun kanssasi,
он, его, его *) on, [jivo:], [jivo:] m: hän, hänet, hänen
ему, с ним,  о нём *) jemú, s nim, o njom,  hänelle, hänen kanssaan, hänestä
она, её, её *) oná, [jijo:], [jijo:] f: hän, hänet, hänen
с ней *) s nej hänen kanssa
оно, его, его *) onó, [jivo:], [jivo:] n: se, sen, sen
c ним *) sen kaa,
мы, нас, нас mi, nas, nas me, meidät, meidän
с нами s námi meidän kanssamme
вы, вас, вас vi, vas, vas te, teidät, teidän
вам, с вами vam, s vámi teille, teidän kanssanne
они, их, их *) oní, ih, ih he/ne, heidät/ne, heidän/niiden
с ними *) s ními niiden kanssa
*) него, неё, них, … [nivo:], [nijo:], [nih], … Alkavat n:llä kun edessä on prepositio
У него ест / У его брата ест [U nivo: est / U jivo: bráta est] Hänellä on / Hänen veljellään on
Possessiivipronominit:
чей? чья? чьё? чьи? tshej? tshja? tshjo? tshji? kenen? kaikissa ääntyy selvä "j"
мой, моя, моё, мои moj, mojá, mojó, moí minun 
твой, твоя, твоё, твои tvoj, tvojá, tvojó, tvoí sinun
его [jivo:] m: hänen
её [jijo:] f: hänen
его [jivo:] n: sen
наш, наша, наше, наши nash, násha, náshe, náshi meidän
ваш, ваша, ваше, ваши vash, vásha, váshe, váshi teidän
их ih heidän
               
Prepositioita ja partikkeleita:   Huom! Käyttö ajanilmauksissa esitetty eri sivulla!
без + genetiivi: ilman
Без чего? Bez [tshevo:]? Mitä ilman?
Без визы Bez vízi Ilman viisumia
               
в v +akk: mihin?
Он поедет в среду в Москву. On poédet v srédu v Moskvú. Hän matkustaa keskiviikkona Moskovaan.
+prepositionaali: missä? minkä sisällä?
в Питере v Pítere Pietarissa
в центре v tséntre keskustassa
в гостинице v gostínitse hotellissa
в Финляндии v Finljandii Suomessa
               
для dlja + genetiivi: varten
Для кого? [dl'a: kavo:]? Ketä varten?
Для меня Dlja menjá Minulle, minua varten
               
до do + genetiivi: ennen, saakka
До кого? Do [kavo:]? Ketä ennen?
До меня Do menjá Ennen minua
               
за za + instrumentaali: takana, ääressä
за рулём za ruljóm ratissa (ohjauspyörän takana)
за работой za rabótoj työn ääressä
+ akkusatiivi: kiitoksen tai skoolauksen aihe
 Спасибо за комплимент! Spasíbo za komplimént! Kiitos kohteliaisuudesta!
За дружбу Za drúzhbu! Ystävyydelle!
За хорошее настроение! Za [harósheje] nastrojénie Hyvän mielen malja!
               
из iz + genet: mistä [kotoisin]? minkä sisältä?
из Москвы iz Moskví Moskovasta
из Питера iz Pitera Pietarista
               
к k + datiivi: luokse
к Антону [kantónu] Antonin luokse (lausutaan yhtenä sanana)
               
на na + akk: minne? minkä päälle?
на работу na rabótu työpaikalle
+ prepositionaali: missä? minkä päällä? -lla, -llä
                           millä kulkuvälineellä?
на работе na rabóte työssä
на Неве na Neve Nevalla
на квартире na kvartíre asunnossa
на Мойке na Mójke Moikan rannalla
на месте na méste paikalla
на Украине na Ukraíne Ukrainassa
на автобусе na aftóbuse linja-autolla
               
o o  + prepositionaali: puhutaan jostakin (-sta, -stä)
Он говорит о фирме. On govorit o firme. Hän puhuu firmasta.
               
от ot + genetiivi: keneltä, luota
               
по po + datiivi: pitkin, välityksellä
               
после pósle + genetiivi: jälkeen
После чего? Pósle [tshevo:]? Minkä jälkeen?
После обеда Pósle obéda Lounaan jälkeen, iltapäivällä
               
с s + genetiivi: mistä? minkä päältä?
Я иду с работы. Ja idú s rabóti. Olen tulossa työstä, työpaikalta.
c  s + instrumentaali: kanssa, kera
c Вадимом и с Леной s Vadímom i s Lénoj Vadimin ja Lenan kanssa
c удовольствием s udovól'stviem mielellään, mielihyvin (mielihyvän kanssa)
               
у u + gen: luona, omistuksessa
у Астории u Astórii Astorian luona
у меня u menjá minulla
у вас u vas teillä
у Лены u Léni Leenan luona
У кого вы были после театра? Kenen luona te olitte teatterin jälkeen?
Мы были у Анны и Антона. Olimme Annan ja Antonin luona.
               
через tshérez + akkusatiivi: yli, läpi
               
Lukusanoja:
Järjestysluvut taipuvat kuten adjektiivit: -ый aina painoton, -ой painollinen!
раз m raz kerta (laskettaessa ykkönen)
один раз odín raz yhden kerran
один, одна, одно, одни odín, odná, odnó, odní 1, myös: sama, yksin
один ключ, одна ручка odín kljútsh, odná rútshka 1 avain, 1 mustekynä
первый, первая,  pérvij, pérvaja, ensimmäinen
   первое, первые   pérvoje, pérvie
первый автобус pérvij avtóbus Bussi numero 1.
… в одной школе … v odnój shkóle (opiskelivat) samassa koulussa
Ира живёт одна. Ìra zhivjót odná. Ira asuu yksin.
два, две dva, dve 2
два ключа, две ручки dva kljutshá, dve rútshki 2 avainta, 2 mustekynää
У меня два брата и две сестры. Minulla on 2 veljeä ja 2 siskoa.
второй, вторая,  vtorój, vtorája, toinen
   второе, вторые    vtoróje, vtoríe
Вторая страница. Vtorája stranítsa. Sivu numero 2.
три tri 3
третий, третья, trétij, trét'ja, kolmas
  третье, третьи   trét'je, trét'i
третьего апреля [trét'jeva] aprélja kolmantena huhtikuuta
Третий кабинет.  Trétij kabinét. Työhuone numero 3.
четыре tshetíre 4
четвёртый, -ая, -ое, -ые tshetvjórtij, -aja, -oje, -ie neljäs
Четвёртый отдел. Tshetvjórtij otdél. Osasto numero 4.
пять pjat' 5
пятый, пятая, пятое, пятые pjátij, pjátaja, pjátoje, pjátie viides
шесть shest' 6
шестой, -ая, -ое, -ые shestój, shestája, -óje, -íe kuudes
семь sem' 7
седьмой, -ая, -ое, -ые sed'mój, sed'mája, -óje, -íe seitsemäs
восемь vócem' 8
восьмой, -ая, -ое, -ые vos'mój, vos'mája, -óje, -íe kahdeksas
девять [dévit'] 9
девятый, -ая, -ое, -ые devjátij, devjátaja, -oje, -ie yhdeksäs
десять [désit'] 10
десятый, -ая, -ое, -ые desjátij, desjátaja, -oje, -ie  kymmenes
- надцат [-natsat] -toista: d ei äänny!
одиннадцать odínnadtsat' 11
одиннадцатый, -ая, -ое, -ые odínnadtsatij, -aja, -oje, -ie yhdestoista
двенадцать [dvinátsat'] 12
двенадцатый, -ая, -ое, -ые [dvinátsatij], -aja-, oje, -ie kahdestoista
двенадцатого апреля [dvinátsatava] aprélja kahdentenatoista huhtikuuta
дюжина djúzhina tusina
тринадцать trinádtsat' 13
тринадцатый trinádtsatij kolmastoista
четырнадцать  tshetírnadtsat' 14
четырнадцатый tshetírnadtsatij neljästoista
пятнадцать pjatnádtsat' 15
пятнадцатый pjatnádtsatij viidestoista
шестнадцать shestnádtsat' 16
шестнадцатый shestnádtsatij kuudestoista
семнадцать semnádtsat' 17
семнадцатый semnádtsatij seitsemästoista
восемнадцать vosemnádtsat' 18
восемнадцатый vosemnádtsatij kahdeksastoista
девятнадцать devjatnádtsat' 19
девятнадцатый dejatnádtsatij yhdeksästoista
двадцать dvádtsat' 20
двадцаый dvadtsátij kahdeskymmenes
двадцать один dvádtsat' odín 21
двадцать первый dvádtsat' pérvij kahdeskymmenesensimmäinen
двадцать два dvádtsat' dva 22
двадцать второй dvádtsat' vtorój kahdeskymmenestoinen
тпидцать trídtsat' 30
тридцатый trídtsátij kolmaskymmenes
сорок sórok 40
сороковой sorokovój neljäskymmenes
cто sto 100
сотый sótij sadas
сто один sto odín 101
сто два  sto dva 102
сто двадцать пятый автобус sto dvádtsat pjátij avtóbus Bussi 125.
               
Paikanilmauksia:
близко blízko lähellä
вон von tuolla (puhekieltä)
  Вон отсюда! Von otsjúda! Ulos/pois täältä!
вот vot tässä, tuossa
вперёд vperjód eteenpäin
Вперёд! Vperjód! Matkaan! Eteenpäin!
Вход Vhod "sisään" (ovessa)
Выход Vihod "ulos" (ovessa)
где? gde? missä?
далеко dalekó kaukana
дома, домой в Турку dóma, domój v Turku kotona, kotiin Turkuun
  недалеко от дома nedalekó ot dóma kodin lähellä
здесь zdes' täällä
здесь недалеко zdes' nedalekó tässä lähellä
здесь рядом zdes' rjádom vieressä, tässä vieressä
километр  kilométr  kilometri
  два километра dva kilometra 2 kilometriä
километра два kilométra dva noin 2 kilometriä
километров пять kilométrov pjat noin 5 kilometriä
  пять километров pjat kilométrov 5 kilometriä
  двадцать один километр dvádtsat' odín kilométr 21 kilometriä
налево nalévo vasemmalla, vasemmalle
направо naprávo oikealla, oikealle
напротив naprótiv vastapäätä
обратно obrátno takaisin
откуда? otkúda mistä?
отсюда otsjúda täältä
оттуда ottúda sieltä
сюда sjudá tänne
там tam tuolla, niissä [paikoissa]
туда tudá sinne, tuonne
туда-сюда tudá-sjudá edestakaisin
тут tut täällä (pienemmällä alueella kuin edellinen)