Otteita ICD-10 -tautiluokituskirjasta
Paluu tautiluokitusmuistiinpanojen kansilehdelle

F60-F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt

 

Alaluku F60-F69 sisältää kliinisesti merkittäviä pitkäaikaisia tiloja ja käyttäytymismalleja, jotka ilmentävät yksilön luonteenomaista elämäntapaa sekä suhtautumista itseensä ja muihin. Jotkut niistä ilmaantuvat varhaisessa yksilönkehityksen vaiheessa rakennetekijöiden ja sosiaalisten kokemusten tuloksena, kun taas toiset kehittyvät myöhemmällä iällä.

Määritetyt persoonallisuushäiriöt (F60), sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt (F61) sekä pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset (F62) ovat syvälle juurtuneita ja kestäviä käyttäytymismalleja ja ilmenevät joustamattomina käyttäytymisvastineina hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. Nämä käyttäytymismuodot ovat äärimmäisen tai huomattavan poikkeavia verrattuna tapaan, jolla tietyn kulttuurin keskimääräinen edustaja havaitsee, ajattelee, tuntee ja varsinkin suhtautuu muihin.

Tällaiset käyttäytymismallit ovat yleensä vakiintuneita ja kattavat moninaisia käyttäytymisen ja psykologisen toiminnan alueita. Monet henkilöt, joskaan eivät kaikki, joille nämä käyttäytymismuodot ovat ominaisia, kokevat myös vaihtelevanasteista ahdistusta ja ongelmia sosiaalisessa suoriutumisessa.

F60 Persoonallisuushäiriöt

Yksilön persoonallisuudessa ja käyttäytymistaipumuksissa on vakavia häiriöitä, jotka eivät suoranaisesti aiheudu aivosairaudesta, aivovammasta tai muusta aivohäiriöstä eivätkä muustakaan psykiatrisesta häiriöstä. Ne vaikuttavat tavallisesti useisiin persoonallisuuden alueisiin, ja niihin liittyy melkein aina huomattavaa ahdistusta ja sosiaalista haittaa. Häiriöt ovat yleensä ilmeisiä lapsuudesta tai nuoruudesta asti ja jatkuvat läpi aikuisiän.

F60.0 Epäluuloinen persoonallisuus
F60.1 Eristäytyvä (skitsoidi) persoonallisuus
F60.2 Epäsosiaalinen persoonallisuus
F60.3 Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus
F60.4 Huomionhakuinen persoonallisuus
F60.5 Vaativa persoonallisuus
F60.6 Estynyt persoonallisuus
F60.7 Riippuvainen persoonallisuus
F60.8 Muut määritetyt persoonallisuushäiriöt
F60.9 Määrittämätön persoonallisuushäiriö

F61 Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt

Tähän ryhmään kuuluvat persoonallisuushäiriöt, jotka ovat usein kiusallisia, mutta joiden oireisto ei ole erityispiirteistä niin kuin F60:ssa kuvattujen häiriöiden. Sen vuoksi niitä on usein vaikeampi luokittaa kuin F60:een sisältyviä häiriöitä. Ei sisällä: Korostuneita persoonallisuuspiirteitä (Z73.1).

Esimerkkejä:

Sekamuotoiset persoonallisuushäiriöt, joissa on piirteitä useista ryhmän F60 häiriöistä, mutta ei hallitsevaa oirekokonaisuutta, jonka perusteella diagnoosi voitaisiin määrittää tarkemmin.

Hankalat persoonallisuuden muutokset, joita ei voida luokittaa F60:een tai F62:een ja joita pidetään toissijaisina verrattuna päädiagnoosin saavaan samanaikaiseen mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöön.

F62 Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset, jotka eivät aiheudu aivovauriosta tai aivosairaudesta

Aikuisiän persoonallisuuden ja käyttäytymisen häiriöitä, jotka ovat seurausta altistumisesta tuhoisalle tai ylenmääräiselle pitkittyneelle rasitukselle. Ne voivat myös seurata vakavaa psyykkistä sairautta henkilöllä, jolla ei ole aiempaa persoonallisuushäiriötä. Näitä diganooseja käytetään vain, jos on todennäköistä, että henkilän tapa suhtautua itseensä ja ympäristöönsä samoin kuin itseä ja ympäristöä koskeva ajattelu- ja havainnointitapa ovat selvästi ja pitkäaikaisesti muuttuneet. Persoonallisuuden muutoksen tulee olla merkittävä ja sen tulee liittyä joustamattomaan ja sopeutumattomaan käyttäytymiseen, jota ei esiintynyt ennen häiriön aiheuttanutta kokemusta. Muutos ei saa olla jonkin muun mielenterveyshäiriön suora ilmentymä eikä edeltävän häiriön jäännösoire. Ei sisällä: Aivosairauden, aivovamman tai aivojen toimintahäiriön aiheuttamaa persoonallisuus- ja käytöshäiriötä (F07).

F62.0 Tuhoisaa kokemusta seuraava persoonallisuuden muutos
F62.1 Vakavaa mielenterveyden häiriötä seuraava pitkäaikainen persoonallisuuden muutos
F62.8 Muut määritetyt pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset
F62.9 Määrittämätön pitkäaikainen persoonallisuden muutos

F63 Käytös- ja hillitsemishäiriöt

Tämän ryhmän käyttäytymishäiriöitä ei voida luokittaa muihin ryhmiin. Luonteenomaisia ovat toistuvat hallitsemattomat toiminnot, joille ei ole selviä järkiperäisiä syitä ja jotka yleensä vahingoittavat omia ja muiden ihmisten etuja. Henkilö kertoo käyttäytymisen liittyvän toimintayllykkeisiin. Näiden häiriöiden syitä ei tunneta. Ne luokitetaan yhteen, koska koska niitä voidaan yleisluonteisesti kuvailla tietyin yhtäläisyyksin; ei siksi, että niillä tiedettäisiin olevan muita tärkeitä yhteisiä piirteitä. Ei sisällä: Toistuvaa alkoholin tai muiden päihteiden liikakäyttöä (F10-F19) eikä sukupuolista käyttäytymistä koskevia käytös- ja hillitsemishäiriöitä (F65).

F63.0 Pelihimo
F63.1 Tuhopolttohimo (lat. Pyromania)
F63.2 Näpistelyhimo (lat. Cleptomania)
F63.3 Karvojennyppimishäiriö
F63.8 Muut määritetyt käytös- ja hillitsemishäiriöt
F63.9 Määrittämätön käytös- ja hillitsemishäiriö

F64 Sukupuoli-identiteetin häiriöt

F64.0 Transseksuaalisuus (lat. Transsexualismus)
F64.1 Kaksoisroolinen vastakkaiseksi sukupuoleksi pukeutumisen halu (lat. Transvestitismus dualis)
F64.2 Lapsuuden sukupuoli-identiteetin häiriö
F64.8 Muut määritetyt sukupuoli-identiteetin häiriöt
F64.9 Määrittämätön sukupuoli-identiteetin häiriö

F65 Sukupuoliset kohdehäiriöt

F65.0 Esinekohtainen seksuaalihäiriö (lat. Fetishismus)
F65.1 Esinekohtainen vastakkaiseksi sukupuoleksi pukeutumisen halu (lat. Transvestitismus fetishisticus)
F65.2 Seksuaalinen paljastamishäiriö (lat. Exhibitionismus)
F65.3 Seksuaalinen tirkistelyhäiriö (lat. Voyeurismus)
F65.4 Lapsikohteinen seksuaalihäiriö (pedofilia)
F65.5 Sadomasokismi
F65.6 Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt
F65.8 Muut määritetyt sukupuoliset kohdehäiriöt
F65.9 Määrittämätön sukupuolinen kohdehäiriö

F66 Sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät psykologiset ja käytöshäiriöt

Psykoseksuaalisen kehityksen häiriöt. Sukupuolista suuntautumista sinänsä ei tule pitää häiriönä.

F66.0 Sukupuolisen kypsymisen häiriö
F66.1 Itseä häiritsevä sukupuolinen suuntautuminen
F66.2 Sukupuolisuhteiden häiriö
F66.8 Muut määritetyt psykoseksuaalisen kehityksen häiriöt
F66.9 Määrittämätön psykoseksuaalisen kehityksen häiriö

F68 Muut aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt

F68.0 Psykologisista syistä johtuva ruumiillisten oireitten vaiketuminen
F68.1 Ruumiillisten tai henkisten oireiden tai vammojen tarkoituksellinen tuottaminen tai teeskentely (itseaiheutettu häiriö)
F68.8 Muut määritetyt aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt

F69 Määrittämätön aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriö


F60.0 Epäluuloinen persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat luonteenomaisia epäluuloisuus, ylenmääräinen herkkyys takaiskuille, kyvyttömyys antaa anteeksi loukkauksia sekä taipumus kokemusten vääristymiseen tulkitsemalla toisten neutraalit tai ystävälliset teot vihamielisiksi tai halveksiviksi. Piirteisiin kuuluvat myös toistuvat perusteettomat epäilykset puolison tai sukupuolikumppanin seksuaalisesta uskollisuudesta sekä taistelunhaluinen ja itsepintainen tietoisuus omista oikeuksista. Myös liiallinen itsekeskeisyys ja omahyväisyys ovat usein esiintyviä ominaisuuksia.

Ei sisällä:
- Harhaluuloisuushäiriöitä (F22.0)
- Kverulanttista harhaluuloisuushäiriötä (F22.8)
- Paranoidista tilaa (F22.0)
- Paranoidista psykoosia (F22.0)
- Paranoidista skitsofreniaa (F20.0)
F60.1 Eristäytyvä (skitsoidi) persoonallisuus
Persoonallisuushöiriölle on ominaista vetäytyminen pois tunnepitoisista, sosiaalisista tai muista suhteista mielikuvitukseen, yksinäisiin harrastuksiin ja itsetutkiskeluun. Kyky ilmaista tunteita ja kokea mielihyvää on rajoittunut.

Ei sisällä:
- Skitsofreniaa (F20)
- Skitsotyyppistä häiriötä (F21)
- Aspergerin oireyhtymää (F84.5)
- Lapsuuden skitsoidista häiriötä (F84.5)
- Harhaluuloisuushäiriötä (F22.0)
F60.2 Epäsosiaalinen persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat ominaisia piittaamattomuus sosiaalisista velvollisuuksista ja paatunut välinpitämättömyys toisten tunteita kohtaan. Käyttäytymisen ja vallitsevien sosiaalisten normien välillä on karkea epäsuhta. Epämiellyttävät kokemukset kuten rangaistukset eivät helposti muuta tällaista käyttäytymistä.

Turhaumien sietokyky on alhainen samoin kuin aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen kynnys. Henkilöllä on taipumus moittia muita tai puolustella kaunistelevin järkeistyksin käytöstä, joka johtaa hänet selkkaukseen yhteiskunnan kanssa.
F60.3 Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle on ominaista taipumus toimia hetken mielijohteesta ja harkitsematta seurauksia. Mieliala on ennustamaton ja oikukas. Henkilö on altis tunteenpurkauksille eikä usein kykene hallitsemaan purkauksellista käytöstään. Hän on taipuvainen riitaisuuteen ja yhteentörmäyksiin toisten kanssa, varsinkin jos hänen hetken mielijohteita noudattavaa käytöstään estetään tai hillitään. Häiriö voidaan jakaa impulsiiviseen muotoon ja rajatilamuotoon.
F60.30 Impulsiivinen häiriötyyppi:
Impulsiivista häiriötyyppiä luonnehtivat etenkin tunne-elämän epävakaus ja yllykkeiden hallinnan puute.
F60.31 Rajatilatyyppi:
Rajatilatyypille ovat lisäksi ominaisia häiriöt minäkuvassa, päämäärien asettamisessa ja sisäisissä tavoitteissa sekä jatkuva tyhjyyden tunne, kiihkeät ja epävakaat ihmissuhteet sekä taipumus itsetuohoiseen käytökseen, kuten itsemurha-aikeisiin ja -yrityksiin.
Ei sisällä:
- Epäsosiaalista persoonallisuutta (F60.2)
F60.4 Huomionhakuinen persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat ominaisia pinnallinen ja epävakaa tunne-elämä, suurieleinen ja teennäinen esiintyminen, liioitteleva tunteiden ilmaiseminen, alttius vaikutteille, itsekeskeisyys, omien halujen tyydyttäminen ja toisten ihmisten laiminlyönti, herkkä loukkaantuvuus sekä jatkuva huomion, arvonannon ja jännityksen etsintä.
F60.5 Vaativa persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat ominaisia epäily, täydellisyyden tavoittelu, liikatunnollisuus, pikkutarkkuus, huolellisuus, itsepäisyys, varovaisuus ja jäykkyys. Henkilöllä saattaa olla hellittämättömiä epämieluisia ajatuksia tai yllykkeitä, jotka ovat lievempiä kuin pakko-oireisessa häiriössä.
Ei sisällä:
- Pakko-oireista häiriötä (F42)
F60.6 Estynyt persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat ominaisia jännityksen, pelon, epävarmuuden ja alemmuuden tunteet. Henkilön läheinen tuttavapiiri on suppea, hän kaipaa lakkaamatta hyväksyntää ja kiintymystä, on yliherkkä hylkäämiselle ja arvostelulle ja pyrkii välttämään tiettyjä toimintoja liioittelemalla jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä mahdollisia vaaroja tai uhkia.
F60.7 Riippuvainen persoonallisuus
Persoonallisuushäiriölle ovat luonteenomaisia laaja-alainen alistuva tukeutuminen toisiin ihmisiin omaa elämää koskevien suurten ja pienten päätösten teossa, voimakas hylätyksi tulemisen pelko, avuttomuuden ja kyvyttömyyden tunne, alistuva mukautuminen vanhempien ja muiden ihmisten toiveisiin sekä heikko kyky vastata arkielämän vaateisiin. Tarmon puute voi näkyä älyllisen toiminnan tai tunne-elämän alueella, ja henkilö siirtää usein mielellään vastuuta muille.

Tautiluokitusmuistiinpanojen alkuun    Tämän sivun alkuun