Muistiinpanoja ICD-10 -tautiluokituksesta
Tämä ei ole virallinen tietolähde!
Paluu tautiluokitusmuistiinpanojen kansilehdelle

Z55-Z65 Sosioekonomisiin ja psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvät terveysvaarat

Huomaa, että tällä sivulla luetellut asiat ovat terveysvaaroja (ruotsiksi "potentiella hälsorisker") - eivät sairauksia!!!

Z55 Koulutukseen sekä luku- ja kirjoitustaitoon liittyvät ongelmat
Z56 Työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät ongelmat
Z57 Työperäinen altistuminen vaaratekijöille
Z58 Fyysiseen ympäristöön liittyvät ongelmat
Z59 Asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät ongelmat
Z60 Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät ongelmat
Z61 Lapsuuden kielteisiin elämänkokemuksiin liittyvät ongelmat
Z62 Muut kasvatukseen liittyvät ongelmat
Z63 Muut primaarisen tukiryhmän ongelmat, perheolot mukaan lukien
Z64 Eräisiin psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvät ongelmat
Z65 Muihin psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvät ongelmat

Tämän ryhmän koodeilla kuvataan potilaan sosiaalisia taitoja ja olosuhteita. Koodeja voidaan käyttää lisäkoodina ilmaisemaan varsinaisen diagnoosilla kuvatun ongelman syytä tai taustaa. Näiden koodien käyttö pääkoodina ilmaisee, ettei potilas ole sairas vaan hänen ongelmansa johtuvat muista tekijöistä.

Tämä on osa luvusta "Z00-ZZB Tekijöitä, jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin". Sen esipuheessa todetaan mm. seuraavaa:

"Tätä lukua ei tule käyttää ensisijaiseen kuolleisuusluokitukseen.

Tämä luku on laadittu niitä tilanteita varten, jolloin muu tekijä kuin ryhmissä A00-Y89 luokiteltu sairaus, vamma tai ulkoinen tekijä rekisteröidään "diagnoosiksi" tai "ongelmaksi". Näin voi käydä pääasiallisesti kahdesta syystä:

a) Kun terve tai sairas henkilö ottaa yhteyttä terveyspalvelujen tuottajiin esimerkiksi saadakseen rajoitettua hoitoa tai huoltoa johonkin vaivaansa, luovuttaakseen elimen tai kudosta, saadakseen rokotuksen tai keskustellakseen ongelmasta, joka ei itsessään ole sairaus eikä vamma.

b) Kun olosuhde tai ongelma vaikuttaa henkilön terveydentilaan olematta kuitenkaan itsessään sairaus tai vamma. Tällainen tekijä voi tulla esille esimerkiksi väestön terveystarkastuksessa riippumatta siitä, onko henkilö tutkittaessa sairas vai terve. Se voidaan merkitä muistiin lisätietona, joka otetaan huomioon, kun henkilö myöhemmin saa hoitoa sairauteen tai vammaan.

Näissä tutkimuksissa ilmenevät epäspesifiset poikkeavat löydökset luokitetaan ryhmiin R70-R94."


Z55 KOULUTUKSEEN SEKÄ LUKU- JA KIRJOITUSTAITOON LIITTYVÄT ONGELMAT

Tämän ryhmän koodin käyttäminen päädiagnoosina ilmaisee, ettei potilaalla ole voitu varmuudella todeta kehityshäiriötä. Kyseessä voi olla lievempi normaalin vaihelun puitteisiin mahtuva ongelma tai selvitykset ovat vielä kesken.

Z55.0 Lukutaidottomuus tai heikko luku- ja kirjoitustaito
Z55.1 Olemattomat tai saavuttamattomissa olevat koulutusmahdollisuudet
Z55.2 Tutkinnoissa epäonnistuminen
Z55.3 Kykyjä vastaamaton koulumenestys
Z55.4 Sopeutumattomuus opetukseen ja/tai erimielisyydet opettajan ja/tai luokkatovereiden kanssa
Z55.8 Muut koulutukseen sekä luku- ja kirjoitustaitoon liittyvät ongelmat
Z55.9 Määrittämätön koulutukseen sekä luku- ja kirjoitustaitoon liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun


Z56 TYÖLLISYYTEEN JA TYÖTTÖMYYTEEN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z56.0 Määrittämätön työttömyys
Z56.1 Työn vaihtuminen
Z56.2 Irtisanomisen pelko
Z56.3 Rasittavat työvuorot
Z56.4 Erimielisyydet työnjohtajan tai työtovereiden kanssa
Z56.5 Sopimaton työ
Z56.6 Muu työhön liittyvä fyysinen tai psyykkinen liikarasitus
Z56.7 Muu tai määrittämätön työongelma

Tämän sivun alkuun


Z57 TYÖPERÄINEN ALTISTUMINEN VAARATEKIJÖILLE

Z57.0 Työperäinen altistuminen melulle
Z57.1 Työperäinen altistuminen säteilylle
Z57.2 Työperäinen altistuminen pölylle
Z57.3 Työperäinen altistuminen muille ilman epäpuhtauksille
Z57.4 Työperäinen altistuminen maataloudessa esiintyville myrkyllisille aineille
Z57.5 Työperäinen altistuminen muun ammatin yhteydessä esiintyville myrkyllisille aineille
Z57.6 Työperäinen altistuminen äärimmäisille lämpötiloille
Z57.7 Työperäinen altistuminen tärinälle
Z57.8 Työperäinen altistuminen muille vaaratekijöille
Z57.9 Työperäinen altistuminen määrittämättömälle vaaratekijälle

Tämän sivun alkuun


Z58 FYYSISEEN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z58.0 Altistuminen melulle
Z58.1 Altistuminen ilman epäpuhtauksille
Z58.2 Altistuminen veden epäpuhtauksille
Z58.3 Altistuminen maaperän epäpuhtauksille
Z58.4 Altistuminen säteilylle
Z58.5 Altistuminen muulle saastumiselle
Z58.6 Juomaveden riittämättömyys
Z58.7 Altistuminen tupakansavulle
Z58.8 Muu fyysiseen ympäristöön liittyvä ongelma
Z58.9 Määrittämätön fyysiseen ympäristöön liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun


Z59 ASUMISEEN JA TALOUDELLISIIN SEIKKOIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z59.0 Kodittomuus
Z59.1 Huonot asumisolot
Z59.2 Riitaisuudet naapurien, vuokralaisten tai vuokranantajan kanssa
Z59.3 Laitoksessa asumiseen liittyvät ongelmat
Z59.4 Sopivan ravinnon riittämättömyys
Z59.5 Äärimmäinen köyhyys
Z59.6 Pienet tulot
Z59.7 Puutteellinen sosiaalivakuutus ja huoltoapu
Z59.8 Muu asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvä ongelma
Z59.9 Määrittämätön asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun


Z60 SOSIAALISEEN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z60.0 Elämän taitekohtiin sopeutumisen ongelmat
Z60.1 Epätyypillinen vanhemmuus
Z60.2 Yksin asuminen
Z60.3 Kulttuuriin sopeutumisen vaikeus
Z60.4 Sosiaalinen eristäminen ja hylkääminen

Sosiaalinen eristäminen ja hylkääminen, joka johtuu henkilön ominaisuuksista kuten epätavallisesta ulkonäöstä, sairaudesta tai käyttäytymisestä.

Z60.5 Koettu hyljeksinnän tai vainon kohteena oleminen
Z60.8 Muu sosiaaliseen ympäristöön liittyvä ongelma
Z60.9 Määrittämätön sosiaaliseen ympäristöön liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun


Z61 LAPSUUDEN KIELTEISIIN ELÄMÄNKOKEMUKSIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

Tämän ryhmän koodeilla ilmaistaan tavallisesti nyt jo aikuisen potilaan lapsuuden tapahtumia, joilla on ilmeisesti merkitystä potilaan nykyisessä tilanteessa. Vastaavat tuoreet tapahtumat kuvataan ulkoisten syiden koodeilla (Y05-Y09), kasvatusongelmien koodeilla (Z62) tai primäärisen tukiryhmän ongelmien koodeilla (Z63).

Z61.0 Rakastetun menettäminen lapsuudessa

Emotionaalisesti läheisen suhteen katkeaminen, kuten vanhemman, sisaruksen, hyvin läheisen ystävän tai rakastetun lemmikkieläimen menettäminen kuoleman, poismuuton tai hylkäämisen takia.

Z61.1 Muutto kodista lapsuudessa

Psykososiaalista stressiä aiheuttava siirto kasvatuskotiin, sairaalaan tai muuhun laitokseen tai pakollinen osallistuminen pitkäaikaiseen toimintaan kaukana kotoa.

Z61.2 Perhesuhteiden muutos lapsuudessa

Epäedullisen muutoksen lapsen suhteisiin aiheuttanut uuden henkilön tulo perheeseen, esimerkiksi jommankumman vanhemman uuden avioliiton tai sisaruksen syntymän johdosta.

Z61.3 Itsekunnioituksen menetykseen johtaneet tapahtumat lapsuudessa

Lapsen itsekunnioituksen vähenemiseen johtaneet tapaukset, kuten epäonnistuminen tärkeänä pidetyssä tehtävässä, häpeällisen henkilökohtaisen tai perheeseen liittyvän tapauksen paljastuminen tai muut nöyryyttävät kokemukset

Z61.4 Ongelmat jotka liittyvät lapsen todennäköiseen joutumiseen primääriseen tukiryhmäänsä (ensisijaisiin huoltajiinsa) kuuluvan henkilön seksuaalisen riiston kohteeksi

Ongelmat, jotka liittyvät kaikkiin sellaisiin lapsen ja samassa taloudessa asuvan aikuisen välisiin fyysisen kontaktin tai altistuksen muotoihin, jotka ovat johtaneet seksuaaliseen kiihoittumiseen riippumatta lapsen halukkuudesta osallistua seksuaalisiin toimintoihin (esim. mikä tahansa sukupuolielinten kontakti tai käsittely tai tarkoituksellinen rintojen tai sukupuolielinten paljastaminen)

Z61.5 Ongelmat, jotka liittyvät lapsen todennäköiseen joutumiseen primaariseen tukiryhmäänsä (ensisijaisiin huoltajiinsa) kuulumattoman henkilön seksuaalisen riiston kohteeksi

Ongelmat jotka liittyvät lasta paljon vanhemman, perheen ulkopuolisen henkilön ja lapsen väliseen todelliseen tai yritettyyn rintojen tai sukupuolielinten koskettamiseen, sukupuolielinten paljastamiseen lähikontaktissa tai yritykseen riisua tai vietellä lapsi, mikä on tapahtunut joko tämän henkilön aseman tai viran perusteella tai lapsen tahdon vastaisesti.

Z61.6 Ongelmat jotka liittyvät lapsen todennäköiseen ruumiilliseen pahoinpitelyyn

Ongelmat jotka liittyvät aiempiin tapahtumiin, joissa joku samassa taloudessa asuva aikuinen on aiheuttanut lapselle lääketieteellisesti merkittäviä vammoja (esim. murtumia, selviä ruhjeita) tai joihin on kuulunut poikkeavia väkivallan muotoja (esim. lapsen lyömistä kovilla tai terävillä esineillä, lapsen polttamista tai sitomista)

Z61.7 Pelottava lapsuudenaikainen kokemus

Lapsen tulevaisuutta uhkaava kokemus, kuten siepatuksi joutuminen, henkeä uhkaava luonnonmullistus, minäkuvaa tai turvallisuutta uhkaava vamma tai rakasta henkilö kohtaavan trauman todistaminen.

Z61.8 Muut kielteiset lapsuudenaikaiset elämäntapahtumat
Z61.9 Tarkemmin määrittämätön kielteinen lapsuudenaikainen elämäntapahtuma

Tämän sivun alkuun


Z62 MUUT KASVATUKSEEN LIITTYVÄT ONGELMAT

Tämän ryhmän koodeilla kuvataan lapsen ongelmien syytä silloin, kun kyseessä ei ole suoranainen pahoinpitely tai selvä heitteillejättö. Jälkimmäiset kuvataan ulkoisten syiden koodeila (Y06-Y07).

Z62.0 Vanhempien valvonnan ja ohjauksen puutteellisuus

Vanhempien tietämättömyys lapsen tekemisistä tai olinpaikasta; huono valvonta; huolenpidon puute tai välinpitämättömyys yrittää puuttua asiaan, kun lapsi on vaaratilanteissa.

Z62.1 Vanhempien ylisuojelevuus

Kasvatustapa, joka johtaa lapsen tasolle jäämiseen ja itsenäisen käyttäytymisen estymiseen.

Z62.2 Laitoskasvatus

Ryhmäsijaiskasvatus, jossa jokin instituutio (kuten asuntola, orpokoti tai lastenkoti) ottaa suureksi osaksi vanhempien vastuun, tai pitkäaikainen terapeuttinen sairaala- tai toipilaskotihoito tai vastaava ilman että ainakin toinen vanhemmista asuu lapsen kanssa tai että kysymys on perhesijoituksesta.

Z62.3 Vihamielisyys ja syyttävyys lasta kohtaan

Vanhemman kielteinen käytös lasta kohtaan siten, että se kohdistuu lapseen nimenomaan yksilönä, on jatkuvaa ja ulottuu useisiin lapsen käyttäytymistapoihin (esim. lapsen automaattinen syyttäminen mistä hyvänsä kodin ongelmista tai kielteisten ominaisuuksien liittäminen lapseen).

Z62.4 Lapsen emotionaalinen laiminlyönti

Vanhempien tunteeton tai hylkivä tapa puhua lapselle. Kiinnostuksen ja myötätunnon puute lasta kohtaan sekä kiitoksen ja rohkaisun puute. Ärtymys lapsen käyttäytyessä ahdistuneesti sekä riittävän fyysisen lohdutuksen ja lämpimien tunteiden puute.

Z62.5 Muu kasvatuksen laiminlyöntiin liittyvä ongelma
Z62.6 Vanhempien epäasianmukaisen painostava ja muutoin poikkeava kasvatusasenne

Vanhemmat pakottavat lapsen poikkeamaan vallitsevasta normista sukupuolen, iän tai muun tekijän suhteen. Esimerkiksi poika voidaan pukea tytön vaatteisiin tai lapsi voidaan velvoittaa liian vastuullisiin, vaikeisiin tai vastenmielisiin tehtäviin.

Z62.8 Muu kasvatukseen liittyvä ongelma
Z62.9 Tarkemmin määrittämätön kasvatukseen liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun


Z63 MUUT PRIMÄÄRISEN TUKIRYHMÄN ONGELMAT, PERHEOLOT MUKAAN LUKIEN

Z63.0 Parisuhteen ongelmat

Parisuhteen osapuolten välinen epäsopu, joka johtaa vakavaan tai pitkäaikaiseen itsehillinnän menetykseen, vihamielisyyden tai arvostelevuuden yleistymiseen tai jatkuvaan vakavaan keskinäiseen väkivaltaan (lyömiseen tai muuhun pahoinpitelyyn).

Z63.1 Ongelmat suhteissa vanhempiin ja puolison sukulaisiin
Z63.2 Perheen tuen riittämättömyys
Z63.3 Perheenjäsenen poissaolo
Z63.4 Perheenjäsenen katoaminen tai kuolema
Z63.5 Perheen hajoaminen eron tai avioeron vuoksi
Z63.6 Hoitoa tarvitsevan sukulaisen asuminen kodissa
Z63.7 Perheeseen ja kotitalouteen vaikuttava muu rasittava elämäntapahtuma
Z63.8 Muu primäärisen tukiryhmän ongelma
Z63.9 Tarkemmin määrittämättömät primäärisen tukiryhmän ongelmat

Tämän sivun alkuun


Z64 ERÄISIIN PSYKOSOSIAALISIIN OLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z64.0 Ei-toivottuun raskauteen liittyvät ongelmat
Z64.1 Monisynnyttäjien ongelmat
Z64.2 Vaarallisiksi tai vahingollisiksi tiedettyjen fysikaalisten, ravitsemuksellisten tai kemiallisten käsittelyjen tavoittelu ja käyttö
Z64.3 Vaaralliseksi tai vahingolliseksi tiedettyjen käyttäytymiseen vaikuttavien ja psykologisten käsittelyjen tavoittelu ja käyttö
Z64.4 Erimielisyys neuvonantajien kanssa

Esimerkiksi erimielisyys sosiaalityöntekijän kanssa


Tämän sivun alkuun


Z65 MUIHIN PSYKOSOSIAALISIIN OLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

Z65.0 Siviili- tai rikostuomioistuimessa määrätty tuomio ilman vankeutta
Z65.1 Vankeus tai muu vapaudenriisto
Z65.2 Vankilasta vapautumiseen liittyvät ongelmat
Z65.3 Muihin lainopillisiin seikkoihin liittyvät ongelmat
Z65.4 Rikoksen tai terrorismin uhrin ongelmat

Esimerkiksi kidutuksen uhrin ongelmat.

Z65.5 Katastrofitilanteiden tai sodan tai muiden vihollisuuksien uhrin ongelmat
Z65.8 Muu psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvä ongelma
Z65.9 Määrittämätön psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvä ongelma

Tämän sivun alkuun     Tautiluokitusmuistiinpanojen alkuun